PASS Македонија
PASS Македонија
Главна | Профил | Регистрирање | Активна тема | Членови | Пребарување | FAQ
Корисник:
Лозинка:
Сними ја лозинката
 Сите форуми
 Microsoft
 Microsoft SQL Server 2019/ Azure SQL Database
 Backup на SQL Server од командна линијa
 Нова Тема  Одговори на Тема
 Погодно за печатење
Автор Предходна Тема Тема Наредна Тема  

Alex
Модератор

282 Пораки

Posted - 03/02/2014 :  17:05:19  Прикажи го профилот  Испрати Alex ICQ Порака  Одговори со Цитат
Следната скрипта се состои од T-SQL batch, bat филе и XML Windows schedule со помош на кои може да се врши периодичен бекап на SQL Server база на податоци во ситуација кога имаме Express Edition или пак од одредени причини SQL Server Agent ни е недостапен.

T-SQL scripta za backup
DECLARE @pathName NVARCHAR(512)
SET @pathName = 'C:\SQLBackup\databasename_' + Convert(varchar(8), GETDATE(), 112) + '.bak'
BACKUP DATABASE [databasename] TO DISK = @pathName WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'db_backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10
-- Save as ScheduledBackup.sql


bat file

-"sqlcmd -S SQLServerName -E -i "ScheduledBackup.sql""
Save as "backup.bat"



XML definicija na Windows scheduliran task

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
<RegistrationInfo>
<Date>2014-01-23T13:10:17.5544286</Date>
<Author>Domain\user</Author>
</RegistrationInfo>
<Triggers>
<CalendarTrigger>
<StartBoundary>2014-01-23T13:30:07</StartBoundary>
<Enabled>true</Enabled>
<ScheduleByDay>
<DaysInterval>1</DaysInterval>
</ScheduleByDay>
</CalendarTrigger>
</Triggers>
<Principals>
<Principal id="Author">
<UserId>Domain\user</UserId>
<LogonType>InteractiveToken</LogonType>
<RunLevel>LeastPrivilege</RunLevel>
</Principal>
</Principals>
<Settings>
<MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
<DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>
<StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
<AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
<StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
<RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
<IdleSettings>
<StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
<RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
</IdleSettings>
<AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
<Enabled>true</Enabled>
<Hidden>false</Hidden>
<RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
<WakeToRun>false</WakeToRun>
<ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>
<Priority>7</Priority>
</Settings>
<Actions Context="Author">
<Exec>
<Command>C:\SQLBackup\backup.bat</Command>
<WorkingDirectory>c:\sqlbackup</WorkingDirectory>
</Exec>
</Actions>
</Task>

Alex
  Предходна Тема Тема Наредна Тема  
 Нова Тема  Одговори на Тема
 Погодно за печатење
Прејди на:
PASS Македонија © PASS Македонија На почеток од траницата
Powered By: PASS Македонија 3.4.03