PASS Македонија
PASS Македонија
Главна | Профил | Регистрирање | Активна тема | Членови | Пребарување | FAQ
Корисник:
Лозинка:
Сними ја лозинката
 Сите форуми
 Microsoft
 Microsoft SQL Server 2019/ Azure SQL Database
 Кој избришал одреден рекорд од табела
 Нова Тема  Одговори на Тема
 Погодно за печатење
Автор Предходна Тема Тема Наредна Тема  

Alex
Модератор

282 Пораки

Posted - 25/01/2014 :  12:41:31  Прикажи го профилот  Испрати Alex ICQ Порака  Одговори со Цитат
Со следниот код може да се добие податок директно од transaction log за корисник кој избришак одреден рекорд.

USE [master]
GO
CREATE DATABASE Test;
GO
USE Test;
GO
CREATE TABLE tblTest ( ID INT IDENTITY, Ord_Date DATETIME DEFAULT GETDATE ())
INSERT INTO tblTest DEFAULT VALUES
GO 100

GO
Delete tblTest where ID =14

-- Koj izbrisal od ovde gledame spored vremet se odbira
SELECT [Transaction ID],[Transaction Name],[Begin Time],[Transaction SID] FROM fn_dblog(NULL, NULL) WHERE [Transaction Name] = 'DELETE'

DECLARE @tran_sid binary(500)
SELECT @tran_sid = [Transaction SID] FROM fn_dblog(NULL, NULL) WHERE [Transaction Name] = 'DELETE' -- i spored vremeto filter

Select SUSER_SNAME(@tran_sid)
GO
DROP DATABASE test


Alex
  Предходна Тема Тема Наредна Тема  
 Нова Тема  Одговори на Тема
 Погодно за печатење
Прејди на:
PASS Македонија © PASS Македонија На почеток од траницата
Powered By: PASS Македонија 3.4.03